Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu
w Chmielniku
STATUT SGDS

Statut Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku

Rozdział I
Nazwa szkoły

§ 1.

 1. Nazwa szkoły zawiera określenie:
  1a. Typu szkoły: Gimnazjum.
  1b. Siedziby: Siedzibą Gimnazjum jest budynek nr 4b położony w Chmielniku.

§ 2.

 1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu:
  „Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku”.

 2. Na pieczęci używana jest nazwa:
  „Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku”.

 3. Na stemplu używana jest nazwa:
  „Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu”
  (36-016 Chmielnik 4b, tel.(017)22-96-888
  NIP 813-30-12-495, Regon 690463790-00020).

§ 3.

 1. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący, na wniosek Rady Pedagogicznej.

 2. (skreślony)

Rozdział II
Inne informacje o gimnazjum

§ 4.

 1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom “Trzeźwa Gmina” w Chmielniku.

 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

§ 5.

 1. Gimnazjum jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, to jest:
  1)realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o systemie oświaty,
  2)realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania gimnazjum publicznego,
  3)stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,
  4)prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
  5)zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepis ust. 1a ustawy o systemie oświaty stosuje się odpowiednio.

 2. Cykl kształcenia trwa 3 lata i jest realizowany w oparciu o przepisy prawa dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

 3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

Rozdział III
Cele i zadania gimnazjum

§ 6.

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie w zakresie określonym dla szkół niepublicznych, oraz statucie i uchwałach organu prowadzącego, a w szczególności:
  1) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
  a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Gimnazjum,
  b) zatrudnianie kompetentnych nauczycieli i pracowników wszechstronnie wspierających rozwój uczniów,
  c) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
  d) realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego Gimnazjum stanowiącego załącznik do niniejszego statutu,
  e) inspirowanie rozwoju poprzez umacnianie w młodzieży właściwego fundamentu opartego na wartościach chrześcijańskich,
  f) kształtowanie człowieka godnego poprzez wychowanie do prawdy, dobra i piękna w oparciu o tradycyjne wartości religijne i narodowe z uwzględnieniem dorobku społeczności Doliny Strugu,
  g) przygotowanie do właściwego kształtowania relacji międzyludzkich w rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczeństwie,
  h) wdrożenie do samowychowania pozwalającego uniknąć destrukcyjnych uzależnień,
  i) wprowadzenie całkowitego zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na terenie szkoły i podczas wszelkich imprez szkolnych dla wszystkich osób uczestniczących,
  j) organizację imprez kulturalnych, rozrywkowych, turystycznych itp. wdrażających do umiejętnego korzystania z czasu wolnego oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
  k) organizowanie spotkań z ludźmi mogącymi stanowić pozytywny wzór dla uczniów,
  l) współpracę z innymi szkołami w kraju i zagranicą o podobnym profilu wychowawczym.
  2) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum poprzez:
  a) stosowanie programów nauczania i podręczników zapewniających realizację obowiązującej podstawy programowej,
  b) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
  c) podział na grupy inne niż oddział klasowy w celu osiągania lepszych efektów dydaktycznych,
  d) zachowanie minimalnych liczby lekcji przewidzianych w ramowym planie nauczania dla gimnazjów publicznych, zwiększanie wymiaru zajęć z wybranych przedmiotów i organizowanie zajęć dodatkowych,
  e) organizowanie pozalekcyjnych form aktywności uczniów stosownie do zainteresowań i potrzeb edukacyjnych oraz możliwości finansowych.
  3) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
  a) prowadzenie zajęć wychowawczych uwzględniających problematykę wyboru zawodu,
  b) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
  c) informowanie o ofertach szkół ponadgimnazjalnych i zasadach rekrutacji do tych szkół,
  d) preferencyjne warunki przyjęcia do Społecznego LO Doliny Strugu w Chmielniku.
  4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
  a) umożliwienie spożywania posiłków,
  b) system zapomóg i stypendiów,
  c) prowadzenie zajęć mających na celu wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
  d) dostosowanie wymagań i prowadzenie zajęć dodatkowych na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rzeszowie w miarę posiadanych środków finansowych.

Rozdział IV
Organy gimnazjum

§ 7.

 1. Organami Gimnazjum są:
  1) Dyrektor Gimnazjum,
  2) Rada Pedagogiczna,
  3) Rada Rodziców,
  4) Samorząd Uczniowski.

§ 8.

 1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący.
  1) Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może powołać swego zastępcę i określić zakres jego obowiązków.

 2. Dyrektor wraz z gronem pedagogicznym realizuje katolicki profil nauczania i wychowania. W tym celu dobiera odpowiednią kadrę pedagogiczną. Dyrektor uzgadnia z organem prowadzącym wszelkie działania, które decydują o katolickim profilu szkoły.

 3. Dyrektor Gimnazjum w szczególności:
  1) jest odpowiedzialny za całokształt życia szkoły i prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego, a w szczególności przestrzegania art. 4 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
  2) troszczy się o wysoki poziom etyczno-moralny całej społeczności szkolnej,
  3) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej, realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
  4) reprezentuje szkołę w kontaktach z innymi podmiotami,
  5) jest odpowiedzialny materialnie za wyposażenie szkoły,
  6) przygotowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia projekt organizacji roku szkolnego w terminie do 10 maja kończącego się roku szkolnego,
  7) opracowuje zakresy czynności i obowiązków dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  8) sprawuje nadzór pedagogiczny z zastrzeżeniem art. 36 ust. 4 i 2a ustawy o systemie oświaty,
  9) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
  10) dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i innych pracowników szkoły uwzględniając charakter szkoły oraz jej cele statutowe,
  11) wykonuje czynności określone w dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
  12) nadzoruje prawidłową realizację opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole,
  13) organizuje współpracę z rodzicami,
  14) troszczy się o godne uczczenie świąt szkolnych, kościelnych, państwowych oraz nadzoruje organizację wycieczek, a także obozów i wyjazdów,
  15) dba o wyposażenie szkoły w pomoce naukowe,
  16) zawiesza niezgodne z prawem oświatowym uchwały rady pedagogicznej,
  17) zatwierdza regulaminy Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
  18) w przypadkach naruszenia statutowych założeń szkoły, Dyrektor, samodzielnie lub na wniosek organu prowadzącego zawiesza działalność Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego, zarządzając nowe wybory,
  19) wydaje zarządzenia wewnętrzne regulujące funkcjonowanie szkoły,
  20) powołuje zespoły lub komisje jeśli nie jest to zastrzeżone dla innych organów,
  21) wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa oświatowego lub decyzji organu prowadzącego,
  22) składa organowi prowadzącemu sprawozdanie z realizacji zadań oraz z działalności szkoły,
  23) zgłasza organowi prowadzącemu propozycje zmian w statucie szkoły,
  24)przyjmuje i skreśla uczniów z listy szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie, które nie mogą być sprzeczne z prawem,
  25)zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły, wypełnia wobec nich zadania pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy,
  26)dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego,
  27)podaje do publicznej wiadomości, do dnia 25 czerwca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
  28)odpowiada za właściwą organizację i przebieg przeprowadzanych w szkole egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
  29)odpowiada za dokumentację szkoły,
  30)podejmuje decyzje o dopuszczeniu do działalności na terenie szkoły organizacji społecznych, młodzieżowych, wolontariuszy, uwzględniając specyfikę i zasady statutowe szkoły, współpracuje z tymi organizacjami lub osobami i monitoruje ich działalność,
  31)rozstrzyga spory pomiędzy organami szkoły.

§ 9.

 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w Gimnazjum niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
  1)Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Gimnazjum, organu szkołę lub co najmniej 1/7 członków Rady Pedagogicznej.
  2)Dyrektor Gimnazjum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
  3)Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
  4)Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

 3. Rada Pedagogiczna:
  1) tworzy program szkoły a w szczególności: określa misję szkoły, program wychowawczy i profilaktyczny,
  2) ustala w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
  3) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym przydział czynności nauczycieli, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, kalendarz imprez szkolnych,
  4) tworzy wewnątrzszkolny system oceniania,
  5) podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
  6) podejmuje uchwały dotyczące egzaminów poprawkowych i promocji uczniów z oceną niedostateczną,
  7) ustala organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  8) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora,
  9) podejmuje uchwały w sprawie nagród i kar dla uczniów a w szczególności skreślenia z listy uczniów,
  10) uczestniczy w ewaluacji pracy szkoły,
  11) występuje do organu prowadzącego z wnioskami dotyczącymi pracy szkoły w tym propozycjami zmian w statucie,
  12) wykonuje kompetencje przewidziane dla rady Gimnazjum zgodnie z art. 52.2. ustawy o systemie oświaty.
  13)podejmuje uchwały w sprawie dopuszczenia w szkole innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  14)opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

§ 10.

  Rada Rodziców nie posiada uprawnień zapisanych w art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty.

 1. 1.Rodzice uczniów mają prawo do:
  1)zapoznania się ze statutem, programem wychowawczym i profilaktyki oraz innymi dokumentami regulującymi pracę szkoły,
  2)uzyskiwania informacji na temat i postępów w nauce swoich dzieci.

 2. Rodzice uczniów mają obowiązek:
  1)współpracować ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci,
  2)brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach,
  3)wspierać, szczególnie swoją postawą, szkołę jako instytucję wychowawczą, którą wybrali dla swojego dziecka.

§ 11.

 1. Reprezentantem uczniów w szkole jest ich samorząd. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 2. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy społeczności uczniowskiej poprzez:
  1) zgłaszanie propozycji zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, wycieczek, obozów, imprez kulturalnych i sportowych,
  2) współpracę w opracowaniu szkolnego systemu oceniania, regulaminów szkolnych,
  3) wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla społeczności uczniowskiej.

 3. Szczegółowe zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określa jego Regulamin, ustalony przez ogół uczniów w głosowaniu, i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

Rozdział V
Organizacja gimnazjum

§ 12.

 1. Terminy kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. W sytuacjach, gdy prowadzenie zajęć może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów, Dyrektor może podjąć decyzję o czasowym pracy szkoły. Sposób odpracowania nieodbytych z tego powodu zajęć określi organ prowadzący.

 3. Podczas ważnych świąt i uroczystości kościelnych wskazane jest takie organizowanie zajęć dydaktycznych, aby umożliwić uczniom i nauczycielom wspólne uczestniczenie w Mszy Św.

§ 13.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący.

§ 14.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział klasowy. Liczba uczniów w oddziale powinna być większa niż 26.

 2. W sytuacjach uzasadnionych dydaktycznie oddział może być podczas niektórych zajęć dzielony na grupy.

 3. Podział uczniów na grupy nie uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

 4. Część zajęć może być prowadzona w grupach organizowanych w sposób niezależny od podziału na oddziały klasowe.

§ 15.

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Gimnazjum z uwzględnieniem ochrony zdrowia i pracy.

§ 16.

 1. Podstawową pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
  1) Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
  2) Część zajęć może być w formie warsztatów, wycieczek i in.

§ 17.

 1. Szkoła prowadzi bibliotekę wspólnie ze Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Doliny Strugu.
  1) Biblioteka działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez dyrektora.

 2. W celu realizacji zadań związanych z nauczaniem informatyki i wprowadzania nowoczesnych technologii do szkoła posiada pracownię komputerową użytkowaną wspólnie ze Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Doliny Strugu.
  1) Pracownia komputerowa działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez dyrektora.

 3. Ze względu na brak sali gimnastycznej zajęcia z wychowania fizycznego powinny odbywać się w formach i grupach umożliwiających realizację programu nauczania w warunkach lokalowych szkoły (np. judo). Część tych zajęć nie może odbywać się w obiektach sportowych poza szkołą (pływalnia, sala gimnastyczna, lodowisko) oraz na wolnym powietrzu (boisko szkolne, turystyka piesza i rowerowa).

Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

§ 18.

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

 2. Nauczycielami szkoły mogą być osoby posiadające kwalifikacje określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa oświatowego.

 3. Nauczyciele zatrudniani są na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

 4. Nauczycielem szkoły może być też osoba posiadająca kwalifikacje określone w pkt.2 która:
  1) jest pracownikiem firmy, z którą szkoła podpisała umowę na świadczenie usług edukacyjnych,
  2) jest pracownikiem organu prowadzącego oddelegowanym do pracy w gimnazjum,
  3) jest członkiem organu prowadzącego współpracującym ze szkołą jako wolontariusz,
  4) (skreślony)

§ 19.

 1. Pracownicy zatrudniani są na zasadach regulowanych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

 2. Nauczyciele objęci są przepisami ustawy „Karta Nauczyciela” w zakresie określonym dla szkół niepublicznych.

 3. Pensum zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla nauczycieli wynosi 18 godz. lekcyjnych tygodniowo a dla nauczycieli biblioteki 130 godz. zegarowych tygodniowo.

 4. Dyrektor szkoły może określić ogólne zasady pracy i wynagradzania w formie regulaminu. Regulamin ten musi być zatwierdzony przez organ prowadzący.

 5. W celu zapewnienia czystości w budynku i wydawania posiłków uczniom zatrudniani są pracownicy obsługi.

 6. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

§ 20.

 1. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący.

§ 21.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
  1) wychowanie w oparciu o Ewangelię i społeczną naukę Kościoła,
  2) twórcze kształtowanie własnej osobowości, rozwoju intelektualnego i duchowego,
  3) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, uczestniczenie w organizowanych przez szkołę spotkaniach formacyjnych,
  4) służenie swoim wzorem młodzieży w szkole i poza szkołą,
  5) kształtowanie relacji z innymi pracownikami szkoły i uczniami w duchu etyki katolickiej,
  6) pełnienie obowiązków wychowawcy klasy w przypadku powierzenia ich przez Dyrektora szkoły,
  7) z rodzicami uczniów,
  8) dbałość o dobre imię szkoły, podejmowanie działań związanych z jej promocją,
  9) rzetelne wypełnianie obowiązków wynikających z aktualnego zakresu czyności.

 3. Nauczyciel, powierzono obowiązki wychowawcy stara się w szczególności poznawać sytuację uczniów i wpływać na kształtowanie ich postaw zgodnie z programem wychowawczym szkoły poprzez:
  1) prowadzenie wychowawczych,
  2) organizowanie wycieczek, zajęć integracyjnych itp.,
  3) spotkania z rodzicami lub opiekunami uczniów,
  4) dbałość o włączanie się uczniów w religijne i wychowawcze działania szkoły,
  5) nadzór nad przestrzeganiem przez uczniów zasad obowiązujących w szkole,
  6) ocenianie zachowania uczniów zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole w sposób umożliwiający im refleksję nad postępem w samorozwoju,
  7) współpracę z Dyrektorem szkoły, innymi nauczycielami i wyspecjalizowanymi organizacjami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i bytowych uczniów,
  8) prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

 4. Nauczyciele mają prawo:
  1)proponować program do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręcznik do nauczanego przedmiotu,
  2)tworzyć program autorski,
  3)zgłaszać projekty innowacji pedagogicznych i przedstawiać je do akceptacji Dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów.

 5. Wszyscy pracownicy szkoły przykładem życia i pracą nie mają obowiązku ukazywać uczniom wartości wynikające ze statutu i programu wychowawczego szkoły.

Rozdział VII
Uczniowie gimnazjum

§ 22.

 1. Uczniem Gimnazjum może być absolwent szkoły podstawowej w wieku od 13 do 16 lat (nie dłużej niż do 18 roku życia).

 2. Nauka w Gimnazjum jest bezpłatna.

§ 23.

 1. Uczniowie przyjmowani są na wniosek rodziców.

 2. Warunkiem przyjęcia jest:
  1) ukończenie szkoły podstawowej,
  2) przedłożenie wymaganych dokumentów i uzyskanie akceptacji komisji rekrutacyjnej,
  3) pisemne zgłoszenie rodziców zawierające akceptację kierunku wychowawczego szkoły.

 3. Pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 3 i ocenę dobrą z zachowania podczas ostatniej klasyfikacji śródrocznej w kl. V szkoły podstawowej.

 4. O przyjęciu decyduje Dyrektor szkoły, który może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

 5. (skreślony)

 6. Szczegółowe zasady i terminy zapisów do Gimnazjum określa corocznie Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie nie późniejszym niż 30 stycznia.

§ 24.

 1. Uczeń Gimnazjum ma prawo do:
  1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
  2) informacji na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania oraz sposobu poprawy oceny,
  3) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, zawartych w szkolnym systemie oceniania,
  4) wyboru zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

§ 25.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
  1) postępowania zgodnie z zasadami etyki katolickiej,
  2) poznawania i rozwijania swoich talentów, zdolności, a przy pomocy nauczycieli sumienną pracą przyczyniania się do rozwoju własnej osobowości,
  3) powstrzymania od przynależności czy jakiejkolwiek formy propagowania organizacji i ugrupowań, których idee są sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi, czy zasadami współżycia,
  4) uczestniczenia w rekolekcjach szkolnych,
  5) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
  6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

 2. (skreślony)

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 29.

 1. Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami prawa.

§ 30.

 1. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 31.

 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 32.

 1. Działalność Gimnazjum finansowana jest przez organ prowadzący i ma charakter non-profit.

 2. Szkoła może pozyskiwać środki na prowadzenie działalności statutowej:
  1) od samorządu terytorialnego na mocy przepisów Ustawy o Systemie Oświaty,
  2) ze środków pomocowych UE i innych instytucji wspierających oświatę,
  3) z darowizn.

 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 33.

 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Gimnazjum jest organ prowadzący.Copyright © 2005
by Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku
Wszelkie prawa zastrzeżone.