Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu
w Chmielniku
Stypendium w Gimnazjum

Regulamin przyznawania stypendium naukowego w Społecznym Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku


I.Postanowienia ogólne.

1.Stypendium naukowe w Społecznym Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku udziela się uczniowi osiągającemu bardzo dobre wyniki w nauce i prezentującemu godną postawę. Ma ono służyć zmotywowaniu uczniów do dalszej solidnej pracy, jak również ma wspomóc ich materialnie w osiąganiu sukcesów edukacyjnych.

2.Stypendium naukowe w SGDS przyznaje uczniom Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy ucznia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

3.Wniosek o przyznanie stypendium zgłasza Dyrektorowi szkoły wychowawca ucznia najpóźniej dwa dni po każdym klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

II.Warunki przyznania stypendium naukowego.

4.Stypendium naukowe może otrzymać uczeń SGDS spełniający łącznie następujące warunki:
a)podczas klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w których uczestniczył w danym semestrze średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
b)bierze czynny udział w pracach na rzecz szkoły lub działa systematycznie w jednej z form pracy pozalekcyjnej.

5.Wysokość stypendium naukowego jest uzależniona od średniej ocen, o której mowa w pkt 4. w sposób przedstawiony w Tabeli 1.


Średnia ocen Wysokość stypendium naukowego w złotych
Od 4,50 do 4,74
30
Od 4,75 do 4,99
60
Od 5,00 do 6,00
100

6.Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru i wypłacane jest jednorazowo przez Dyrektora szkoły w gotówce do 10-go dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym przyznano stypendium.

III.Postanowienia końcowe.

7.W szczególnych przypadkach Dyrektor szkoły w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim może dokonać zmiany wysokości stypendium lub jego zawieszenia.

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 IX 2007r.Stypendium LO

Regulamin przyznawania stypendium naukowego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Doliny Strugu w Chmielniku

I.Postanowienia ogólne.

 1. Stypendium naukowe w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Doliny Strugu w Chmielniku udziela się uczniowi osiągającemu bardzo dobre wyniki w nauce i prezentującemu godną postawę. Ma ono służyć zmotywowaniu uczniów do dalszej solidnej pracy, jak również ma wspomóc ich materialnie w osiąganiu sukcesów edukacyjnych.

 2. Stypendium naukowe w SLODS przyznaje uczniom Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy ucznia.

 3. Wniosek o przyznanie stypendium zgłasza Dyrektorowi szkoły wychowawca ucznia najpóźniej dwa dni po każdym klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

  II.Warunki przyznania stypendium naukowego.


 4. Stypendium naukowe może otrzymać uczeń SLODS, który podczas klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w których uczestniczył w danym semestrze średnią ocen co najmniej 4,51 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 5. Wysokość stypendium naukowego jest uzależniona od średniej ocen, o której mowa w pkt 4. w sposób przedstawiony w Tabeli 1.

  Średnia ocen Wysokość stypendium naukowegow złotych
  Od 4,51 do 4,75 30
  Od 4,76 do 5,00 50
  Od 5,01 do 5,25 90
  Od 5,26 do 5,50 140
  Od 5,51 do 6,00 200

 6. Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru i wypłacane jest co miesiąc przez Dyrektora szkoły w gotówce do 10-go dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym przyznano stypendium, także w okresie ferii letnich i zimowych z zastrzeżeniem pkt 7.

 7. Uczniowie klasy trzeciej SLODS, którym przyznano stypendium naukowe otrzymują je po raz ostatni w maju ostatniego roku nauki szkolnej w SLODS.
 8. III.Postanowienia końcowe.


 9. W szczególnych przypadkach Dyrektor szkoły w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim może dokonać zmiany wysokości stypendium lub jego zawieszenia.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 IX 2007r.Copyright © 2005
by Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku
Wszelkie prawa zastrzeżone.